Scan2

 

 

Godzinki

za dusze w czyśćcu cierpiące

Na jutrznię

Boże najdobrotliwszy otwórz wargi moje,

By za dusze błagały miłosierdzie Twoje,

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie

Hymn

Pokaż w Trójcy jedyny Boże, zmiłowanie

Słysząc w boleściach ciężkich, dusz wiernych stękanie,

W Tobie bowiem nadzieję swoją pokładały,

Przez wszystko życie swoje tak tu żeglowały.

Stworzyłeś ich na własne podobieństwo swoje,

Odkupiłeś zbyt drogo, aby Twe pokoje

Niebieskie otrzymały i w nich wiecznie trwały

V. Nie daj Boże bestiom , dusz wiernych u Ciebie

R. Nie opuszczaj jak sierot, lecz przyjmij do siebie.

Modlitwa

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na Laudes

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

O Jezu Miłosierny, wysłuchaj wzdychania

Dusz utrapionych w czyśćcu, żałosne stękania,

A iżeś za nie cierpiał niewymowne męki,

Wyswobódź je, a z Tobą niech żyją na wieki,

Ona krew, którąś przelał za grzeszne mój Panie,

Niech się teraz skuteczną z dobroci Twej stanie,

Aby przez nią ochłodę znaczną otrzymały,

A do Chwały Twej świętej wszystkie się dostały.

V. Nie daj Boże bestyom dusz wiernych u Ciebie

R. Nie opuszczaj jak sierot, lecz przyjmij je do Siebie.

Modlitwa

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

 i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez wszystkie wieki wieków. Amen

Na prymę

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

Wejrzyj Panno Najświętsza okiem miłosiernym,

W srogich mękach czyśćcowych ku duszyczkom wiernym,

Ratuj ich Matko Boża z miłosierdzia Swego,

Gdyż osobliwie pragną ratunku Twojego,

Wspomnij, iż za żywota ochotnie służyły,

Lecz się jeszcze Synowi Twemu zadłużyły.

Dokaż tego, ażeby długi im odpuścił,

Z gorąca do niebieskiej ochłody przypuścił.

V. Ratuj Panno duszyczki ufające w Ciebie

R. Przyczyń się, a co prędzej niech zasiędą w Niebie

Modlitwa

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez  wszystkie wieki wieków. Amen

Na Tercyą

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

Z płaczem do Was Anieli duszyczki wołają,

Z wielką swoją ufnością ręce wyciągają:

Żebyście im na pomoc śpiesznie przybywali,

Żebyście jak najprędzej z czyśćca wyrywali.

Nie nowina nam wcale w ogniu zachowywać,

Nie nowina z pośrodka lwów srogich wyrywać,

Bo to nam przynależy, przeto się zmiłujcie,

Nad duszami o które pilnie usiłujcie.

V. Zmiłujcie się nad niemi Aniołowie Boży

R. Gdyż ręka Pańska nad niemi się sroży.

Modlitwa

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

 i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez wszystkie wieki wieków. Amen

Na Sextę.

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

Do was starzy Ojcowie i Prorocy święci,

Potomkowie wołają, byście w ich pamięci

Mając, za nie się zawsze pilnie zastawiali,

Swojemi modlitwami Jezusa błagali,

On Was wyrwał z straszliwych podziemnych ciemności,

Przyczyńcie się, aby ich nie baczył krewkości,

Niech zasiędą na łonie Ojca Przedwiecznego

I zażyją pokoju nieustającego.

V. Przyczyńcie się za niemi przyjaciele Boży

R. Gdyż Jego ręka straszna nad niemi się sroży

Modlitwa

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

 i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez wszystkie wieki wieków. Amen

Na Nonę.

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

Apostołowie Pańscy do Was o przyczynę

Żebrzą dusze, byście im przejednali winę;

Zasiądźcie na sąd zgodnie w wielkiej łaskawości,

Gdzie Boga przywiedziecie do zwykłej litości.

Powstań kościelna głowo, niebieski odźwierny:

Piotrze święty, wszak Ty wiesz, jak Bóg miłosierny,

Otwórz Niebo szeroko, wyprowadź z więzienia

Wszystkie dusze, a nabaw wiecznego zbawienia.

 V. Przyczyńcie się za niemi przyjaciele Boży

R. Gdyż Jego ręka straszna nad niemi się sroży

 

Modlitwa

 

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez wszystkie wieki wieków. Amen

Na Nieszpór

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

Wojsko niepoliczone świętych męczenników,

Biskupów i kapłanów, różnych zakonników,

Do Was się uciekają dusze prawowierne,

By od Boga odniosły łaski, a niezmierne,

Gdyż im męki czyśćcowe nazbyt dokuczają,

Przetoż w Waszych przyczynach pewną ufność mają.

Te wszystkie, które macie przed Bogiem zasługi

Niech zastąpią z Waszemi modłami ich długi.

V. Przyczyńcie się za niemi Patronowie Boży

R. Gdyż Jego straszna ręka nad niemi się sroży

Modlitwa

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

 i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez wszystkie wieki wieków. Amen

Na Kompletę.

Nawróć nas Boże z Swojej dobroci do Siebie

Poniechaj gniewu, daj być wszystkim wiernym w Niebie.

Przybądź mi Boże na pomoc i duszyczkom wiernym,

Którym chciej się pokazać Ojcem miłosiernym.

Daj wszystkim odpocznienie w niebie o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

Wy też panie i wdowy i panienki zwłaszcza,

Które Sobie Pan Jezus za Swoje przywłaszcza,

Obstąpcie Oblubieńca swego kochanego,

Niech nabawi duszyczki zbawienia wiecznego.

Śpiewajcie Barankowi melodyę wdzięczną,

By w Niebie otrzymały nagrodę bezpieczną,

Gdzie na twarz Jego świętą niechaj poglądają

I wszechmocny Majestat z Wami wysławiają.

V. Przyczyńcie się za niemi przyjaciele Boży

R. Gdyż Jego straszna ręka nad niemi się sroży

Modlitwa

Wszechmogący a wieczny Boże, któremu

właściwem jest miłosierdzie okazywać

 i odpuszczać, prosimy miłosierdzia Twego

racz dusze w czyśćcu będące za zasługami

i przyczyną Najświętszej Panny

ze wszystkimi świętymi na miejscu

odpocznienia i wesela wiecznego postawić,

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św.

Przez wszystkie wieki wieków. Amen

Ofiarowanie.

Te godzinki za dusze zmarłych ofiaruję,

Ojcze, a Twego Syna mękę wystawuję:

Matki też Jego miłej, wszech Świętych zasługi,

Niechaj Ci wypłacają ostatnie ich długi.

Wejrzyj na ich przyczynę, dusz zaś utrapienie,

Racz wszystkim dać w chwale Twej wieczne odpocznienie.

Niech zażywają rozkoszy w wiekuistej chwale,

A ona światłość wieczna niech im świeci stale.

Amen.

Zachowano oryginalną pisownię

Index